Algemene Voorwaarden

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden van Haroon Bijles verkrijgbaar. Je kunt ze zowel in tekstvorm lezen, als een pdf downloaden met behulp van onderstaande knop.

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Haroon Bijles, geüpdate op 16 november 2019:

Inhoud:

Definities
Toepasselijkheid
Wijziging algemene voorwaarden
Betalingen en facturering
Prijsbepaling
Verloop
Termijn en sancties
Privacy- en cookiebeleid
Website
Behandeling persoonsgegevens door Haroon Bijles
Behandeling persoonsgegevens door coöperators
Duur van de overeenkomst
Aansprakelijkheid
Overmacht
Plichten en mogelijkheden
Klant
Coöperator
Haroon Bijles
Exclusiviteit
Informatieverstrekking
Overig
Opschortingsrecht
Verrekening

Definities
1.    Haroon Bijles: Haroon V.O.F, gevestigd te Borculo onder KvK nr. 75883236.
2.    Klant: degene met wie, en in het geval van een minderjarig persoon diens wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd of verzorger), Haroon Bijles een overeenkomst is aangegaan.
3.    Coöperator: Lesgevende die zowel bijles geeft als alle zaken regelt omtrent deze bijles middels en in naam van Haroon.
4.    Lesgevende: de persoon (coöperator) die de bijles geeft, voorbereidt en afsluit.
5.    Bijles: Onderdeel van contactmoment tussen coöperator en klant, waarin les in wettelijk georganiseerd onderwijs wordt gegeven door een coöperator.
6.    Bedrijfsleiding: Harmen Mulder en/of Jelle Oonk.
7.    Eerste partij: Haroon Bijles.
8.    Tweede partij: coöperator of klant.
9.    Website: www.haroonbijles.nl
10. Overeenkomst: Het moment van inschrijving via de website tot ontbinding van deze overeenkomst.
Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van offertes, werkzaamheden, aanbiedingen, bestellingen, leveringen, facturen of overeenkomsten van diensten of producten namens of door Haroon Bijles.
2.    Enkel met een uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen Haroon Bijles en een tweede partij kan worden afgeweken van deze voorwaarden.
3.    De toepasselijkheid van afwijkende en/of aanvullende (algemene) voorwaarden van de tweede partij of van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.    Deze voorwaarden zijn enkel niet geldig op de gedeeltes waar het tegenstrijdig is met de Nederlandse wet.
Wijziging algemene voorwaarden
1.    Haroon Bijles behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen en te handhaven.
2.    Bij een wezenlijke wijziging dient Haroon Bijles de tweede partij op de hoogte te stellen van deze wijziging.
3.    Bij een wezenlijke wijziging mag de tweede partij de overeenkomst ontbinden.
Betalingen en facturering
Prijsbepaling
1.    Alle door Haroon Bijles gehanteerde prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoerde waarde en exclusief overige kosten als administratiekosten en reiskosten, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld.
2.    In het geval van bovengenoemde overige kosten, worden deze uitdrukkelijk vermeld.
3.    Alle door Haroon Bijles gehanteerde prijzen zijn kenbaar gemaakt via de website van Haroon Bijles, tenzij een schriftelijke overeenkomst tussen de eerste en de tweede partij tot andere prijzen heeft geleid.
4.    Prijzen kunnen ten alle tijde worden gewijzigd door Haroon Bijles.
5.    Haroon Bijles stelt de prijs met betrekking op dienstverlening vast op grond van de door coöperators doorgegeven bestede klokuren.
6.    De lestijd die in rekening wordt gebracht is een vermenigvuldiging van de som van het totaalaantal kwartieren lestijd, afgerond naar beneden op gehele getallen en het kwartiertarief.
7.    Haroon Bijles berekent zijn prijzen op grond van de kwartiertarieven die gelden op het moment van de bijles, tenzij overeengekomen is op een afwijkend kwartiertarief.
8.    Haroon Bijles kan de prijzen te allen tijde aanpassen. Dit gebeurt door aanpassing van de tarieven op de website.
9.    Indien sprake is van een overeenkomst (“vast abonnement”), dient Haroon Bijles
a.    de oude prijzen te hanteren zolang de overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd.
b.    de klant voorafgaand aan de wijziging te laten weten dat een prijswijziging plaatsvind en wat de nieuwe prijzen worden. Dit gebeurt geruime tijd voor de wijziging via het e-mailadres dat bij Haroon Bijles bekend is.
10. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Haroon Bijles te ontbinden als hij/zij niet akkoord gaat met de prijswijziging.
Verloop
1.    Haroon Bijles stuurt na het plaatsvinden van één of enkele bijlessen een factuur naar de klant via het e-mailadres dat bij Haroon Bijles bekend is.
2.    Het factuurbedrag dient door de klant te worden overgemaakt op de bankrekening die vermeld staat op de factuur.
Termijn en sancties
1.    De klant moet het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum aan Haroon Bijles betalen, tenzij hierover andere afspraken zijn of een andere betaaltermijn vermeld staat op de factuur.
2.    Betalingstermijnen worden als fatale betalingstermijnen beschouwd. Als de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn, is hij van rechtswege in verzuim en in gebreke, zonder dat Haroon Bijles de klant een aanmaning hoeft te sturen en/of in gebreke hoeft te stellen.
3.    Wanneer Haroon Bijles ervoor kiest een aanmaning of herinnering te sturen, komt de betalingstermijn niet te vervallen tenzij anders vermeld in deze berichtgeving.
4.    In een herinnering of aanmaning kan een nieuwe betalingstermijn worden vastgesteld. Deze is ten minste 7 dagen na het versturen van deze herinnering of aanmaning.
5.    Haroon Bijles behoudt zich het recht voor om leveringen afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidsstelling voor het totale bedrag van de diensten of producten te eisen.
6.    Haroon Bijles is bij het niet betalen van de klant gerechtigd om een rente van 1 % van het factuurbedrag per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een hele maand gerekend. Een maand is dertig dagen.
7.    Als een klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventueel een schadevergoeding verschuldigd aan Haroon Bijles.
8.    De berekening van de incassokosten gebeurt volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9.    Haroon Bijles mag zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting voldoet, als de klant niet tijdig betaalt.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling bij de klant, zijn de vorderingen van Haroon Bijles op de klant onmiddellijk opeisbaar.
11. De klant is nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Haroon Bijles te betalen als deze zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Haroon Bijles weigert.
Privacy- en cookiebeleid
Website
Het privacy- en cookiebeleid van onze website is te lezen op https://www.haroonbijles.nl/privacybeleid/.
Behandeling persoonsgegevens door Haroon Bijles
1.    Van onderstaande kan worden afgeweken als Haroon Bijles schriftelijke toestemming heeft verkregen van de desbetreffende klant of coöperator.
2.    Haroon Bijles vraagt enkel relevante gegevens.
3.    Haroon Bijles behoudt klant- en coöperatorgegevens voor 1 kalenderjaar na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders is afgesproken. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij Haroon Bijles wettelijk verplicht is bepaalde gegevens te bewaren.
4.    Een klant of coöperator kan te allen tijde een verzoek indienen met een gegevensoverzicht. Binnen afzienbare tijd zal Haroon Bijles per e-mail een overzicht sturen met alle gegevens die het heeft.
5.    Klant- en coöperatorgegevens worden niet gedeeld met derden.
6.    Klant- en coöperatorgegevens zijn enkel inzichtelijk voor de bedrijfsleiding.
7.    Klant- en coöperatorgegevens worden, wanneer dit verplicht of logischerwijs relevant is, gedeeld met de overheid, de desbetreffende coöperator of de desbetreffende klant.
8.    Klant- en coöperatorgegevens worden zowel ‘in de cloud’ als offline bewaard.
9.    Klant- en coöperatorgegevens worden behandeld op grond van de wet- en regelgeving, zoals de AVG-wet.
Behandeling persoonsgegevens door coöperators
1.    Haroon Bijles is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop coöperators omgaan met de persoonsgegevens.
2.    Coöperators dienen echter wel volgens de AVG-wet te handelen op het gebied van persoonsgegevens.
Duur van de overeenkomst
1.    Wanneer sprake is van een “eenmalige les”, wordt de overeenkomst aangegaan tot het moment dat voor deze les betaald is en de les heeft plaatsgevonden.
2.    Alle andere overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of de eerste en tweede partij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.    De overeenkomst kan door de tweede partij te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (=dertig dagen).
4.    Wanneer Haroon Bijles toerekenbaar tekortschiet en de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt, mag de tweede partij de overeenkomst onmiddellijk opzeggen.
5.    Haroon Bijles kan door (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst met een klant of coöperator de overeenkomst met de daarbij horende klant of coöperator onmiddellijk ontbinden.
6.    Bij afloop van opzegtermijn dienen alle openstaande facturen te worden voldaan. Als dit niet het geval is, loopt de overeenkomst nog tot het moment dat alle openstaande gelden aan Haroon Bijles zijn voldaan.
Aansprakelijkheid
1.    Haroon Bijles is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt en veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Haroon Bijles.
2.    Wanneer Haroon Bijles aansprakelijk is voor enige schade, is het enkel aansprakelijk voor direct uit de overeenkomst voortvloeiende schade.
3.    Wanneer Haroon Bijles aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid bepekt tot het door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitbetaalde bedrag. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid bepekt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.    Haroon Bijles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, promotiemateriaal en andere uitingen. Deze zijn enkel indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding of opschorting van de overeenkomst of verplichtingen.
5.    Haroon Bijles is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden.
6.    Haroon Bijles kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor coöperators of klanten of de schade die door hen ontstaat.
7.    Elk recht op schadevergoeding van Haroon Bijles vervalt in 12 maanden (=365 dagen) na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, tenzij het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek anders voorschrijft.
Overmacht
1.    Indien Haroon Bijles niet in staat is de diensten die voorvloeien uit de overeenkomst te leveren, kan dit niet tot worden aangerekend op Haroon Bijles.
2.    De redenen hiervoor kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, één van de volgende zijn: noodtoestand, wanprestaties of overmacht van derden, storingen, stakingen, computervirussen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen.
Plichten en mogelijkheden
Klant
1.    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Haroon Bijles op tijd beginnen kan aan de uitvoering van de overeenkomst.
2.    Indien Haroon Bijles niet tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, te wijten aan de klant, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de klant.
3.    De klant vrijwaart Haroon bijles tegen alle aanspraken van derden die verband houden met Haroon Bijles of zijn geleverde producten en/of diensten.
4.    De klant mag Haroon Bijles, in ieder geval binnen twee maanden (=dertig dagen) na levering van de dienst, op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen. Deze worden per e-mail of via de website zo gedetailleerd mogelijk opgestuurd. De klant kan geen andere werkzaamheden eisen dan vermeld in de overeenkomst
5.    De klant dient eventuele ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Haroon Bijles. Het is zijn verantwoordelijkheid dat Haroon Bijles de ingebrekestelling tijdig bereikt.
6.    De klant kan te allen tijde verzoeken om een andere coöperator. Haroon Bijles heeft dan een inspanningsverplichting (geen resultaatverplichting) om dit te regelen binnen afzienbare tijd.
7.    De overeenkomst met de klant kan te allen tijde onmiddellijk worden ontbonden indien een coöperator niet meer beschikbaar is door
a.    ontbinding van de overeenkomst met de coöperator.
b.    het verzoek af te zien van een klant door de coöperator.
c.    langdurige ziekte, afwezigheid of de dood van een coöperator.
8.    Wanneer een coöperator niet in staat is les te geven, kan zo mogelijk les worden gegeven door een vervanger. Het standaardtarief wordt dan in rekening gebracht.
9.    Wanneer vervanging zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel niet plaatsvind, zal ook de bijles niet plaatsvinden. De bijles wordt dan ook niet in rekening gebracht.
10. Haroon Bijles zal bij vervanging of annulering zoals respectievelijk bedoeld in lid 8 en lid 9 de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen, als de coöperator dit niet zelf al heeft gedaan.
11. Wanneer een coöperator door aantoonbaar wanstaltig, onredelijk, onserieus of ander gedrag waardoor de bijles ernstig verstoord of in het gedrang komt, dient de klant dit zo spoedig mogelijk bij Haroon Bijles kenbaar te maken.
12. In het geval zoals beschreven in lid 11 van dit artikel, zal Haroon Bijles na beoordeling de coöperator op de hoogte stellen, indien blijkt dat de coöperator daadwerkelijk niet naar behoren heeft gehandeld. De coöperator zal dan geen geld ontvangen voor de bijles en er worden geen kosten in rekening gebracht aan de klant.
13. Haroon Bijles biedt geen garantie dat de klant een coöperator, en daarmee bijles, toegewezen krijgt.
14. Wanneer een coöperator niet aanwezig is tijdens een bijles, zonder dit vooraf en met gegronde reden uitdrukkelijk te melden bij de klant en/of bij Haroon Bijles, zullen bij de klant geen kosten voor de bijles in rekening worden gebracht.
15. Wanneer een klant niet aanwezig is tijdens een bijles, zonder dit vooraf en met gegronde reden uitdrukkelijk te melden bij de coöperator en/of bij Haroon Bijles, dient de klant een schadevergoeding te betalen.
16. De hoogte van deze schadevergoeding bedoeld als in lid 15 van dit artikel, bedraagt 100% van de direct misgelopen opbrengsten van Haroon Bijles en 100% van de direct misgelopen opbrengsten van de desbetreffende coöperator.
17. Een klant mag te allen tijde een verzoek indienen om een bijles niet in rekening te brengen of een (gedeelte van het) factuurbedrag kwijt te schelden. Hierbij blijft de betalingstermijn wel gewoon staan. Mocht hierdoor te veel in rekening zijn gebracht, zal het geld teruggeboekt worden.
18. Wanneer zonder duidelijke reden meer geld wordt overgemaakt dan in eerste instantie afgesproken, zal dit geld minimaal 1 maand (=30 dagen) in kas worden gehouden door Haroon Bijles. Daarna wordt het als bonus gezien en wordt het gedeeld met de desbetreffende coöperator. Als het te veel betaalde bedrag meer dan 20% is van het factuurbedrag, zal de klant wel op de hoogte worden gesteld.
Coöperator
1.    Het is de verantwoordelijkheid van de coöperator dat Haroon Bijles op tijd beginnen kan aan de uitvoering van de overeenkomst.
2.    Indien Haroon Bijles niet tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, te wijten aan de coöperator, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de klant.
3.    De overeenkomst met de coöperator kan ieder moment (gedeeltelijk) worden opgeschort wanneer
a.    een klant aangeeft een andere coöperator te willen.
b.    de overeenkomst met de klant ontbonden wordt.
4.    De overeenkomst met een coöperator kan op grond van herhaaldelijke negatieve uitkomsten van enquêtes, kritiek of welke vorm van negatieve signalen dan ook worden opgeschort. Haroon Bijles hanteert daarbij een opzegtermijn van 2 maanden (=61 dagen).
5.    Haroon Bijles biedt geen garantie voor het krijgen van bijlesleerlingen.
6.    De klant kan te allen tijde verzoeken om af te zien van een klant. Haroon Bijles heeft dan een resultaatverplichting om dit te regelen binnen twee maanden (=61 dagen).
7.    De overeenkomst met de coöperator kan te allen tijde (gedeeltelijk) worden opgeschort indien een klant niet meer beschikbaar is door
a.    ontbinding van de overeenkomst met de klant.
b.    het verzoek af te zien van een coöperator door de klant.
c.    langdurige ziekte, afwezigheid of de dood van de leerling die bijles volgt.
8.    Wanneer een coöperator niet aanwezig is tijdens een bijles, zonder dit vooraf en met gegronde reden uitdrukkelijk te melden bij de klant en/of bij Haroon Bijles, dient de coöperator een schadevergoeding te betalen.
9.    De hoogte van deze schadevergoeding bedoeld als in lid 8 van dit artikel, bedraagt 100% van de direct misgelopen opbrengsten van Haroon Bijles.
10. Wanneer Haroon Bijles een schadevergoeding ontvangt die gedeeltelijk of geheel te wijten is aan het doen en laten van een coöperator, dient de coöperator te voldoen aan dit bedrag, ongeacht de hoogte.
11. Iedere vorm van schadevergoeding bij een coöperator mag door Haroon Bijles verrekend worden met het uitgekeerde geld.
Haroon Bijles
1.    Wanneer Haroon Bijles een dienstverlenende overeenkomst aangaat, heeft Haroon Bijles enkel inspanningsverplichtingen, maar geen resultaatsverplichtingen.
2.    Haroon Bijles heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening gedeeltelijk of geheel te laten verrichten door derden of coöperators.
3.    Haroon Bijles mag een vervangend coöperator toewijzen aan een klant.
4.    De klant mag deze vervangende coöperator weigeren of het veranderen van coöperator zelfs helemaal tegengaan. De overeenkomst wordt dan onmiddellijk ontbonden.
Exclusiviteit
1.    Een klant mag in geen enkel geval een verzoek doen aan de coöperator om buiten Haroon Bijles de bijlessen voort te zetten of welke vorm van uitsluiting van Haroon Bijles dan ook.
2.    Een coöperator mag in geen enkel geval een verzoek doen aan de klant om buiten Haroon Bijles de bijlessen voort te zetten of welke vorm van uitsluiting van Haroon Bijles dan ook.
3.    Indien een coöperator toch instemt met een activiteit bedoeld als in lid 1 en 2 van dit artikel, dient deze een schadevergoeding te betalen, die afhankelijk is van een prognose voor de geleden opbrengst bij Haroon Bijles voor de drie daaropvolgende maanden (=92 dagen).
4.    Deze schadevergoeding moet door de coöperator voldaan zijn binnen twee maanden (=61 dagen) na versturen van de schadevergoeding door Haroon Bijles.
Informatieverstrekking
3.    De tweede partij dient alle voor de correcte uitvoering van de overeenkomst informatie tijdig in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar te stellen aan Haroon Bijles.
4.    De tweede is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van bovengenoemde informatie en overige vormen van informatie die door de tweede aan Haroon verstrekt zijn.
5.    Eventuele kosten die gemaakt worden door redelijkerwijs verlangde informatie die niet, niet tijdig of niet behoorlijk door Haroon Bijles is ontvangen, komen voor rekening van de tweede partij.
Overig
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een individu is die als privépersoon handelt, doet de klant afstand van het recht om nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een individu is die als privépersoon handelt, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Haroon Bijles met een vordering op Haroon Bijles te verrekenen.